Om oss

Våre aktiviteter kommer lokalbefolkningen til gode.

Da den nye energiloven ble vedtatt tidlig på 90-tallet endret den kommunale virksomheten Drangedal Everk seg til det kommunale foretak Drangedal everk KF i 1995. Drangedal Kommune var eneeier av Drangedal everk KF. Dette innebærer at det i realiteten er lokalbefolkningens eget kraftselskap. Vi har vært levert elektrisk kraft til innbyggerne siden 1920, og vi har opparbeidet et nært kjennskap til vårt lokalmarked og våre kunders stadig økende behov. I tillegg til mer tradisjonelle aktiviteter som produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft, arbeider vi stadig med å utvide og utvikle vårt produkt- og tjenestespekter. Vi har nå et fiberoptisk bredbåndsnett i store deler av kommunen der vi er leverandør av både Internett, TV og telefoni. Dette er aktiviteter som vil komme lokalbefolkningen til gode. Vi hadde i  2020 tilkoblet 3800 nettkunder i distrubusjonsnettet med en årlig vekst på nærmere 50 nye nettkunder.

Endringer 01.01.21

Drangedal kommune har vedtatt at virksomheten i Drangedal Kraft KF og Drangedal everk KF skal overføres til nye aksjeselskaper for å tilfredsstillmyndighetskravet om selskapsmessig skille fra 01.01.21.

Det er videre besluttet å etablere konsernstruktur med nytt morselskap, Drangedal Energi Holding AS, og med nettvirksomhet og øvrig virksomhet i egne datterselskaper.

Bakgrunnen for omorganiseringen er at Stortinget den 18. mars 2016 vedtok å innføre krav om selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven for alle nettselskaper, med ikrafttredelse 1. januar 2021. Selskapsmessig skille betyr at nettvirksomheten må skilles ut i eget selskap (selvstendig rettssubjekt) som ikke driver annen virksomhet.

Fra og med 01. november 2020 etableres Drangedal Energi Holding AS samtidig som bredbånds – og kraftproduksjon flyttes fra Drangedal Everk AS til Drangedal Kraft AS.

 

Våre virksomhetsområder

Kraftproduksjon (Drangedal Kraft AS fra 01.11.20)

Drangedal Kraft AS har lange tradisjoner innen produksjon av elektrisk kraft i Suvdølavassdraget. Suvdøla kraftstasjon ble ferdigstilt i 1960 og representerer starten på kraftproduksjon i Drangedal. I 2004 ble Suvdal kraftstasjon med 2 turbiner som utnytter fallene ovenfor Suvdøla satt i drift. Sommeren 2019 ble Nye Suvdøla Kraftverk satt i drift som erstattet Suvdøla Kraftverk.

Til sammen produserer disse kraftverkene nærmere 60 GWh pr. år og har en samlet effket på ca. 12MW.

Elektrisk kraft har med tiden blitt en forbruksvare, og en kontinuerlig økning i kraftforbruket medfører at vår kraftproduksjon i dag utgjør 65% av det totale forbruket i vårt forsyningsområdet.

Kraftdistribusjon (Drangedal Everk AS fra 01.11.20)

Den 29. september 1920 blei det nybygde linjenettet satt under spenning av Drangedal kommunale Elektrisitetsverk, senere kalt Drangedal everk.
I det første driftsåret hadde everket 326 abonnenter og et “effektsalg” på 198 kW. I dag, over 90 år senere, er det ca. 3800 abonnenter og et forbruk på ca. 60 GWh fordelt på 275 km høyspentnett, 295 transformatorer og 533 km lavspentnett.
Everket distribuerer kraft til abonnenter i Drangedal kommune, Lundereid og Kurdøla i Kragerø Kommune og Fjågesund i Kviteseid Kommune.
Vi foretar kontinuerlig betydelige investeringer i distribusjonsnettet vårt. Dette medfører at våre nettkunder kan nyte godt av et driftssikkert nett.

Kraftomsetning (Drangedal Kraft AS fra 01.11.20)

Kraftomsettningsporteføljen ble i 1999 solgt til SKK, der dette samarbeidet ble videreført ved at vi tidligere håndterte fakturering av kunder som hadde avtale med Fjordkraft. Drangedal kommune har fra 01.10.15 etablert Drangedal Kraft KF som selger kraft i sluttbrukermarkedet.

Bredbånd (Drangedal Kraft AS fra 01.11.20)

Dean ble etablert i 2003 og er navnet på Drangedal everks bredbåndsaktivitet. Dean utgjør en viktig del av everkets totale aktivitet, og har i dag bredbåndsleveranser til over 2400 kunder i kommunen, noe som tilsier nærmere 90% markedsandel. Det blir levert bredbåndstilknytning til private, næring, kommunale enheter, og i noen hyttefelt på eget fibernett. Drangedal everks fibernett er sammenkoblet med Telefiber på Gautefallheia og Kragerø Energi i sør. Dean er leverandør av Altibox tjenester gjennom partnerskap med Kragerø Energi Bredbånd AS. Dean er også aksjonær i selskapet ATB-Nett.